085601
Home News & Events Công bố khoa học tại các hội nghị năm 2013 của PTN VL KTC
Công bố khoa học tại các hội nghị năm 2013 của PTN VL KTC

QUỐC TẾ

IWNA 2013, 14-16 November 2013, Vung Tau, Vietnam

 

1. Phan Bach Thang et. al.

    Influence of oxygen partial pressure on structure, optical and electrical properties of Chromium oxide thin film (CODE: NMD-061-P)

 

2. Phan Bach Thang, Pham Duy Phong, Nguyen Huu Truong, Hoang Van Dung and Tran Cao Vinh.

    Stabilizing optical and electrical properties of IGZO thin films for hight temperature applications. (CODE: NMD-062-O)


TRONG NƯỚC

HỘI NGHỊ VẬT LÝ LẦN THỨ 4 TP. HỒ CHÍ MINH - 27-7-2013

1. Nguyễn Văn Tịnh, Nguyễn Hữu Trương, Phạm Duy Phong, Trần Cao Vinh

    Ảnh hưởng của tỷ lệ đồng pha tạp In2O3 và Ga2O3 lên khả năng chịu nhiệt của màng mỏng dẫn điện ZnO pha tạp

 2. Huỳnh Kim Khánh, Phạm Duy Phong, Trần Cao Vinh, Trần Thị Thanh Vân

    Ảnh hưởng của nhiệt độ nung lên sự hình thành của hạt nano bạc trên nền vật liệu SiO2

3. Phạm kim Ngọc, Nguyễn Trung Độ, Tạ Thị Kiều Hạnh, Đào Thị Băng Tâm, Phan Bách Thắng

    Quá trình thay đổi điện trở thuận nghịch của cấu trúc Ag/Ôxit Crôm/FTO

HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU

TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 (Tháng 11-2013 - SPMS-2013)

1. Phạm Duy Phong, Phan Bách Thắng, Nguyễn Hữu Trương, Hoàng Văn Dũng, Trần Cao Vinh.

    Nghiên cứu chế tạo màng dẫn điện trong suốt ZnO đồng pha tạp In và Ga cho các ứng dụng điện cực ở nhiệt độ cao (CODE:C-O-04).

 

2. Hoàng Văn Dũng, Phạm Duy Phong, Phan Bắch Thắng, Nguyễn Hữu Trương, Trần Cao Vinh

   Ảnh hưởng của bề dày lớp mầm ITO giàu oxy lên định hướng tinh thể ưu tiên (222) và độ gồ ghề bề mặt của màng ITO. (CODE:B-P-06).

 

3. Trần Thị Thanh Vân, Phạm Duy Phong, Huỳnh Kim Khánh, Hoàng Văn Dũng, Trần Cao Vinh

    Chế tạo vật liệu nano bạc trong nền SiO2 bằng phương pháp solgel nhằm ứng dụng trong diệt khuẩn (CODE: D-O-8).

 

4. Huynh Xuan Nguyen, Pham Kien Trung, Nguyen Ha Trang, Tran Thi My Hanh, Lam Quang Vinh, Tran Quang Trung.

    The effects of CdSe quantum dots on P3HT: PCBM blendsolar cells (CODE : C-P-37)

 

5.  Trần Thị Thanh Vân, Phạm Duy Phong, Phạm Kim Ngọc, Tạ Thị Kiều Hạnh, S. Turrell.

     Investigations on the structure and photoluminescence spectroscopy of tin-silica glass ceramic waveguides doped with erbium (CODE:E-O-01).

 

6. Kim Ngoc Pham, Trung Do Nguyen, Thi Bang Tam Dao, Thi Kieu Hanh Ta, Van Hien Nguyen, Tien Dung Nguyen, Cao Vinh Tran, Bach Thang Phan.

   Ảnh hưởng của điện thế phân cực âm lên thế đảo trạng thái điện trở VRESET của màng mỏng crôm ôxít ứng dụng trong bộ nhớ RERAM. (CODE : C-P-12).


7. Cao Thị Mỹ Dung, Trần Thị Như Hoa, Tạ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Duy Anh Tuấn, Trần Cao Vinh, Phan Bách Thắng.

    Tổng hợp và khảo sát tính chất điện - từ của vật liệu khối multi Ferroic BaTiO3 – CoFe2O4 (CODE : A-O-03)


8. Phạm Kim Ngọc, Đào Thị Băng Tâm, Nguyễn Trung Đ , Tạ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Trần Hồng Nhật, Nguyễn Duy Anh Tuấn, Trần Cao Vinh, Lê Minh Hưng, Phan Bách Thắng.

   Vật liệu ứng dụng trong bộ nhớ điện trở ReRAM, cơ chế đảo điện trở thuận nghịch và cơ chế truyền dẫn điện tích. (CODE:C-I-03)


9. Huynh Xuan Nguyen, Pham Kien Trung, Nguyen Hà Trang, Tran Thi My Hanh, Vu Duc Lan, Lam Quang Vinh, Tran Quang Trung.

      Nghiên cứu ảnh hưởng của hạt nano CdSe lên tính chất pin mặt trời hữu cơ trên nền vật liệu chủ P3HT:PCBM (CODE: C-P-37)