Books


Tên Sách: Những vấn đề hiện đại của vật lý chất rắn - Tập 1

Nội dung tham gia viết sách: Nâng cao độ bám dính của màng kim loại trên đế sứ cách điện

Nhóm tác giả: Trần Cao Vinh, Dương Ái Phương, Nguyễn Hữu Chí

Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ Thuật (1998)

(Download PDF chương sách này)